Eugene, Oregon USA

Bethel Schools To Start With Online Instruction

We have an important update to share about the start of the coming school year.

– Tuesday afternoon the State issued new rules for opening Oregon schools to in-person instruction, requiring a consistently low rate of new COVID cases. Neither Lane County nor the state of Oregon are currently meeting those low rates of new infection.

– Bethel schools are continuing to plan for a return to in-person instruction at some point during the 2020-21 school year.

– The #1 priority remains the health and safety for our students, families, and staff.

Opening Online: It has become clear that we must start the school year with 100% online instruction for all students. We will welcome all students back into our schools as soon as public health conditions allow.

This decision is a disappointment to many students and families who have been anticipating a return to school.  It is also a relief to those who have been hesitant about a return to in-person instruction in the midst of a pandemic.

Here are the new required COVID-19 baseline numbers we need to meet in order for us to open schools for in-person instruction. We were at these rates in May and June, and they are our new community-wide goal:

Lane County metrics– must be met three weeks in a row:

– 10 or fewer positive cases per 100,000 population in the preceding 7 days

– 5% or fewer positive tests in Lane County in the preceding 7 days

–  AND –

State metric must be met three weeks in a row:

– Test positivity rate of 5% or less in the preceding 7 days

K-3 Students: The state is more lenient on the baseline COVID numbers for opening doors for K-3 students. Research shared by Oregon Health Authority has shown that children under 10 get the virus at lower rates, get less sick, and spread the virus less than older students and adults.

So, while there is a possibility we will bring back K-3 students earlier than grades 4-12, all students will start with Bethel Online learning. We will share updates with you as soon as possible.

Bethel Online Learning: While starting this school year remotely is not ideal for many students and families, we have learned from the feedback our Bethel families provided after our emergency distance learning experience this spring. Bethel is committed to offering every child a rigorous online curriculum, five days a week, with daily contact from our dedicated Bethel teachers. We are committed to ensuring that our students continue to have access to the wide variety of classes and experiences available with in-person learning. To learn more about Bethel Online learning, click here.

Our goal remains to bring Bethel students and staff back to school as soon as is safely possible. The lower COVID-19 rates required by the state will become a community-wide goal that we can achieve by being diligent in our own health and safety behaviors.

So, while watching the COVID-19 numbers each day, our work is continuing, in order to provide the best possible education for all Bethel children.
Chris Parra
Bethel Superintendent

Tenemos una actualización importante que compartir sobre el comienzo del próximo año escolar.

– El Martes por la tarde, el Estado emitió nuevas reglas para abrir las escuelas de Oregon a la instrucción en persona, requiriendo una tasa baja de nuevos casos de COVID. Ni el Condado de Lane ni el estado de Oregon están cumpliendo actualmente esas bajas tasas de nuevas infecciones. 

– Las escuelas de Bethel continúan planificando un regreso a la instrucción en persona en algún momento durante el año escolar 2020-21.

– La prioridad número 1 sigue siendo la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal.

Apertura en Línea: Ha quedado claro que debemos comenzar el año escolar con una instrucción 100% en línea para todos los estudiantes. Daremos la bienvenida a todos los estudiantes a nuestras escuelas tan pronto como lo permitan las condiciones de salud pública.

Esta decisión es una decepción para muchos estudiantes y familias que han estado anticipando un regreso a la escuela. También es un alivio para quienes han dudado sobre el regreso a la instrucción en persona en medio de una pandemia.

Aquí están los nuevos números de línea de base COVID-19 requeridos que debemos cumplir para que podamos abrir escuelas para la instrucción en persona. Estuvimos en estas tasas en Mayo y Junio, y es nuestro nuevo objetivo para toda la comunidad:

Métricas del Condado de Lane– debe cumplirse tres semanas seguidas:

– 10 o menos casos positivos por 100,000 habitantes en los 7 días próximos

– 5% o menos pruebas positivas en el condado de Lane en los 7 días próximos

–  Y –

La métrica del Estado debe cumplirse tres semanas seguidas:

– Prueba de la tasa positiva de un 5% o menos en los 7 días próximos.

Estudiantes de K-3: El estado es más indulgente con los números COVID de referencia para abrir puertas para estudiantes de K-3. La investigación compartida por la Autoridad de Salud de Oregón ha demostrado que los niños menores de 10 años contraen el virus a tasas más bajas, se enferman menos y transmiten el virus menos que los estudiantes mayores y los adultos.

Entonces, aunque existe la posibilidad de que traigamos a los estudiantes de K-3 antes de los grados 4-12, todos los estudiantes comenzarán con el aprendizaje en Línea de Bethel. Compartiremos actualizaciones con usted lo antes posible.

Aprendizaje en Línea de Bethel: Si bien comenzar este año escolar de manera remota no es ideal para muchos estudiantes y familias, hemos aprendido de los comentarios que nuestras familias de Bethel proporcionaron después de nuestra experiencia de aprendizaje a distancia de emergencia esta primavera. Bethel se compromete a ofrecer a cada niño un riguroso plan de estudios en línea, cinco días a la semana, con el contacto diario de nuestros maestros dedicados de Bethel. Estamos comprometidos a garantizar que nuestros estudiantes continúen teniendo acceso a la amplia variedad de clases y experiencias disponibles con el aprendizaje en persona. Para obtener más información sobre el aprendizaje en línea de Bethel, haga clic aquí.

Nuestro objetivo sigue siendo llevar a los estudiantes y al personal de Bethel a la escuela lo antes posible. Las tasas más bajas de COVID-19 requeridas por el estado se convertirán en una meta para toda la comunidad que podemos lograr al ser diligentes en nuestros propios comportamientos de salud y seguridad.

Entonces, mientras observamos los números de COVID-19 todos los días, nuestro trabajo continúa para brindar la mejor educación posible a todos los niños de Bethel.

 

Những quy tắc quan trọng về việc bắt đầu năm học 2020-2021 sắp tới.

  • Chuẩn bị để mở lại các trường học theo hướng dẫn trực tiếp. Ngày 28 tháng bẩy,2020 Tiểu bang Oregon ban hành các quy tắc đòi hỏi một tỷ lệ thấp liên tục của các trường hợp COVID mới.QuậnLane và tiểu bang Oregon hiện nay không đáp ứng được nhu cầu này.
  • Các trường của Khu học Bethel đang tiếp tục kế hoạch sẽ giảng dạy trực tiếp trong năm học 2020-21.
  • Sức khỏe và sự an toàn cho học sinh, gia đình và nhân viên vẫn là ưu tiên số 1 của chúng tôi.

Khai giảng trực tuyến: 100% tất cả học sinh bắt đầu năm học với hướng dẫn trực tuyến . Chúng tôi sẽ chào đón tất cả học sinh trở lại trường khi điều kiện y tế công cộng cho phép.Quyết định này có thể mang đến sự thất vọng với những học sinh và gia đình đã dự đoán sẽ quay trở lại trường học.Đồng thời cũng giảm bớt sự lo âu  cho những người đã do dự về việc trở lại hướng dẫn trực tiếp.

Dưới đây là các số cơ bản COVID-19 mới Khu học Bethel cần đáp ứng để mở lại trường học. Chúng tôi đã ở mức giá này vào tháng Năm và tháng Sáu, Số liệu của Lane County– phải được đáp ứngtrong ba tuần liên tiếp

  • 10 trường hợp nhiễm bệnh hoặc ít hơn tỷ lệ 100.000 dân số trong 7 ngày trước đó.
  • 5% trường hợp nhiễm bệnh hoặc ít hơn tại quận Lane trong 7 ngày trước đó.

VÀ

Số liệu của tiểu bang phải đáp ứng trong ba tuần liên tiếp:Trường hợp nhiễm bệnh 5% trở xuống trong 7 ngày trước đó.

Học sinh K-3: Tiểu bang khoan dung hơn về trường hợp nhiễm bịnh COVID cơ bản để mở cửa cho học sinh K-3. Dựa vào sự nghiên cứu của Cơ quan Y tế Oregon so với học sinh lớn tuổi và người lớn trẻ em dưới 10 tuổi bị nhiễm bịnh thấp hơn, ít mắc bệnh và lây lan.

Tất cả Bethel học sinh sẽ bắt đầu với việc học trực tuyến. Học sinh K-3 có thể trở lại trường học sớm hơn lớp 4-12. sẽ chia sẻ thông tin sau.

Học trực tuyến Bethel: Mặc dù bắt đầu năm học này từ xa không phải là lý tưởng cho nhiều học sinh và gia đình,Rút kinh nghiệm từ khẩn cấp học tập từ xa và phản hồi mà các gia đình vào mùa xuân này . Bethel cam kết cung cấp cho tất cả học sinh một chương trình giảng dạy trực tuyến nghiêm ngặt, một tuần năm ngày, với sự liên hệ hàng ngày với các tận tâm giáo viên Bethel . Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng học sinh của chúng tôi tiếp tục có quyền truy cập vào nhiều lớp học và kinh nghiệm có sẵn với việc học trực tiếp. Để tìm hiểu thêm về học tập trực tuyến Bethel, bấm vào đây. To learn more about Bethel Online learning, click here

Mục tiêu của chúng tôi vẫn là đưa học sinh và nhân viên Bethel trở lại trường càng sớm càng tốt. Tỷ lệ COVID-19 thấp hơn theo yêu cầu của tiểu bang sẽ trở thành mục tiêu của toàn cộng đồng. Chúng ta có thể đạt được bằng cách siêng năng trong các hành vi sức khỏe và an toàn của chính chúng ta.

Vì vậy, trong khi theo dõi trường hợp bệnh  COVID-19 mỗi ngày, chúng tôi vẫn đang tiếp tục cố gắng cung cấp giáo dục tốt nhất cho toàn thể Bethel học sinh.

Chris Parra
Superintendent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *